ثبت نام تور تنگه واشی برای 12 مرداد مخصوص اشخاصی که بتوانند در آب راهپیمایی کنن

تور تنگه واشی
20 دقیقه تمرین مراقبه آزاد  دو مرتبه در روز  سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند. progressiv musele relaxation technique

20 دقیقه تمرین در روز